Bitrue syn

“Bitrue” 2018-nji ýylyň iýul aýynda esaslandyryldy we tiz wagtda dünýädäki iň uly cryptocurrency biresalarynyň birine öwrüldi. Hasaba alnan 10 milliondan gowrak ulanyjy, gündelik söwda mukdary 12 + milliard dollar , pes söwda tölegi we 1200-den gowrak dürli söwda jübüti bilen, Bitrue-iň kripto giňişliginde dünýäde iň esasy oýunçy bolandygyny aýdyp bolar. Bitrue 90-dan gowrak ýurtda bar .

Kripto bir exchangeasy iň oňat söwda önümlerini eltmäge gönükdirilýär. Öňdebaryjy aýratynlyklary bolan giňişleýin ýer we gelejek bazary bilen Bitrue köp günlük söwdagärleriň mekanydyr.

Başlangyç ýa-da tejribeli söwdagär bolsaňyzam, “Bitrue” ýönekeý, ýöne gaty täsirli interfeýs bilen örtüldi. Söwda platformasyny saýlanyňyzda söwdagärleriň üns bermeli käbir möhüm faktorlaryny hödürlemek bilen platforma gezmek aňsat.

Getirmekden söwda etmek isleýän bolsaňyz, Bitrue size giňişleýin ykjam programma hödürleýär. Şeýle hem, bu ýerde interfeýs ajaýyp, programma tekiz we nirede bolsaňyzam kripto söwdasynyň usulyny hödürleýär. “Bitrue” ykjam programmasynda 550,000-den gowrak ýükleme we 4/5 ýyldyzly reýting bar we bu kripto alyş-çalyş programmalary üçin iň esasy saýlamalaryň birine öwrülýär.

Şeýle-de bolsa, Bitrue bilen baglanyşykly käbir aladalarymyz bar. Käbir sahypalaryň ýükleniş wagty haýal bolup biler, müşderi goldawyna diňe e-poçta arkaly girip bolýar we Bitrue iki gezek döwüldi. Mundan başga-da, “Bitrue” söwda mukdaryna görä töleg arzanladyşlaryny teklip etmeýär, bu esasanam uly söwdagärler üçin gaty uly zat.

Bitrue syn

Bitrue-iň oňaýly taraplary

Taraz

 • 1200-den gowrak söwda jübüti
 • Pes töleg
 • KYC ýok
 • APokary APY önümleri
 • Ulanyjy üçin amatly

Garamaýan taraplary

 • FIAT yzyna alynmaýar
 • Geljekdäki ýokary tölegler
 • Käbir sahypalar haýal
 • Aýratynlyklary ýok
 • Müşderiniň pes goldawy
 • Howpsuzlyk aladalary (2 Hack)
 • Ervetiýaçlyklaryň subutnamasy ýok

Bitrue söwda aýratynlyklary

Spot söwdasy

“Bitrue” giňişleýin söwda bazaryny hödürleýär. “Bitrue” 568 dürli teňňe we 1129 dürli söwda jübütini hödürleýär . “Bitrues” nokat bazaryndaky gündelik ortaça söwda mukdary 1 milliard dollar bolup, gündelik göwrümi boýunça tertiplenen iň gowy 10 biresa sanawynda durýar. Sesi birneme ýokarydygyna garamazdan, Bitrue ýer bazarynda likwidligi ýok ýaly.

Interfeýs gaty ýönekeý saklanýar. Söwda görnüşi, sargyt kitaby, söwda taryhy we ösen derňew üçin sargyt kitabynyň çuňlugy diagrammasy bilen işleýän janly diagrammalara girip bilersiňiz.

Adaty söwda jübütlerinden başga-da, “Bitrue” 3x güýji bilen BTC we ETH ýaly kripto satyn alýan ýeriňizde satylan ETF-leri hödürleýär. Göçürilen ETF-ler girdejiňizi çaltlaşdyryp bilse-de, ýitgileriňizi hem çaltlaşdyrar. Bir öwrenje hökmünde adaty ýer söwdasyna ýapyşmak iň gowusydyr.

Bitrue-de köp nokatly söwda jübütleriniň köpüsi USDT bilen satylýar, ýöne Bitrue USDC we BUSD-a garşy käbir nokat jübütlerini goldaýar, söwdagärlere özleriniň halanýan stabilcoinini saýlamaga erkinlik berýär.

Öndürijiler we alýanlar üçin 0.98% söwda tölegi bilen Bitrue diýseň arzan bahalary hödürleýär.

Bitrue syn

Geljekdäki söwda

Geljekdäki bazardaky gündelik mukdary 11 milliard dollardan gowrak bolan Bitrue, göwrümi boýunça tertiplenen iň gowy 7 bir exchangaň hataryna girýär. “Bitrue” gelejek bazaryndaky likwidligi seljerenimizde, munuň ýerliklidigini gördük. Bu köp däldi, ýöne likwidligi hem az däldi, diňe gowydy.

Geljekdäki söwda interfeýsi oňat dizaýn edilen, ulanyjy üçin amatly we hiç hili yza galmazdan ýa-da beýleki ulgam meselesi bolmazdan oňat işleýär. Platforma synag edilende Bitrue hemişe durnuklydy. Şeýle-de bolsa, güýji artdyryp ýa-da peseldip bilmedik birnäçe näsazlygy gördük . Sahypany täzeden ýüklänsoň, ýene işledi.

Geljekde bazarda esasan USDT bilen satylýan 142 dürli söwda jübütini saýlap bilersiňiz . Şeýle-de bolsa, “Bitrue” USDC-e garşy käbir söwda jübütlerini we teňňeli marginli gelejekleri goldaýar. Şeýle-de bolsa, USDC we Coin margin gelejek şertnamalary gaty az (diňe BTC, ETH, XRP, ADA, ALGO, ETC, EOS, DOGE we GMT ýaly esasy kripto).

“Bitrue” söwdagärleri, girdejilerini çaltlaşdyrmak üçin esasy kriptolarda 50x-e çenli artdyryp bilerler. Beýleki geljekki platformalar bilen deňeşdirilende, bu pudak standarty 100x güýji bolany üçin gaty pes. 50x leverage henizem ýeterlik däl diýip pikir edýäris, esasanam täze başlan söwdagärler üçin ýokary güýji ulanmakdan uzak durmak maslahat berilýär. Söwda bazaryndaky ýaly, size sargyt kitaby, söwda taryhy we göni söwda görnüşi diagrammalary berilýär. Hatda söwda terminalyňyzyň şol bir ekranynda analiz etmek üçin Bitrue diagrammanyňyza görkezijiler we çyzgylar goşup bilersiňiz.

Bitrue syn

Bitrue SöwdaNyrhlar

Söwda tölegleri

Bitrue-de ýer söwdasy tölegleri gaty bulaşyk we asla aç-açan däl . XRP jübütleri üçin söwda tölegleri öndürijiler we alyjylar üçin 0,2% , bu gaty gymmat.

BTC, ETH we USDT jübütleri üçin ýer tölegleri öndürijiler we alýanlar üçin 0.098% , bu pudak standarty bilen deňeşdirilende gaty ýokary. Bir exchangalaryň köpüsi ýer bazarynda 0,2% zarýad alýar. “Bitrue” (BTR) nyşanyny ulananyňyzda, “Bitrue” -de söwdany has amatly etmek üçin derrew 20% arzanladyş alyp bilersiňiz. Gynansagam, 30 günlük söwda mukdaryna görä töleg arzanladyşlary ýok.

Bitrue syn

Geljekdäki söwda tölegleri

“Bitrues” gelejekdäki söwda tölegleri 0.038% öndüriji we 0.07% alyjy . Bu 0.02% öndürijiniň we 0.06% alyjynyň önümçilik standartyndan birneme ýokary, ýöne gowy söwda platformasy üçin töleg almak henizem adalatly nyrh.

Gynansagam, 30 günlük söwda mukdaryna görä geljekde töleg arzanladyşlary ýok .

Bitrue syn

BitrueKripto göni satyn alyşlar

Entek haýsydyr bir kriptoňyz ýok bolsa ýa-da has köp zat satyn almak isleseňiz, Bitrue-da kredit kartoçkaňyzy ýa-da bank hasabyňyzy ulanyp bilersiňiz . Hyzmat üçünji tarap kripto töleg üpjün edijisi Simplex tarapyndan üpjün edilýär.

Bitrue-de kripto satyn almak üçin töleg 3,5% -den başlaýar . USD, EUR, GBP, CAD we başgalar ýaly 10 dürli FIAt walýutasy bilen kripto satyn alyp bilersiňiz . Bitrue-de kripto satyn almak, hatda KYC barlagyny hem talap etmeýär.

Bitrue syn

BitrueGoýumlar we hasaplaşyklar

“Bitrue” FIAT goýumlaryny ýa-da goýumlaryny teklip etmeýär . Şeýle-de bolsa, öňki bölümde görkezilişi ýaly, iň bolmanda Bitrue-de FIAT walýutalary bilen kripto satyn alyp bilersiňiz.

Kripto amallary üçin Bitrue teňňeleriň köpüsini goldaýar. Bitrues tarapyndan goşmaça çykdajy etmezden, kriptolary aňsatlyk bilen Bitrue gapjygyňyza goýup bilersiňiz. Çekiş tölegleri barada aýdylanda, Bitrue pudagyň standart nyrhlaryny alýar. Iň pes çykdajy tölegleriniň käbiri, bahasy $ 0.50 - $ 1 bolan TRC20 torunyň üsti bilen USDT-de. Çekiş tölegleriniň her kripto we tor üçin tapawutlanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle hem, her toruň bahalary kuwwatyna baglylykda üýtgäp biler.

Bitrue syn

KYC bolmasa, günde x çykaryp bilersiňiz. KYC 1-nji dereje bilen şahsyýetiňizi barlanyňyzda, 500.000 $ töweregi bolan 24 sagatda 2BTC alyp bilersiňiz. Has uly söwdagärler üçin 2-nji dereje KYC möhüm bolar, sebäbi 24 sagatlyk çykaryş çägini 500 BTC-e çykarar.

Bitrue syn

BitrueMüşderi hyzmady

Gynansagam, Bitrue pudak standarty we her esasy kripto bir exchangeasyndan garaşylmaly 24/7 göni söhbetdeşlik goldawyny teklip etmeýär . “Bitrue” -den goldaw gerek bolsa, e-poçta arkaly haýyş iberip bilersiňiz. Jogap beriş wagty 24 sagada çenli.

Netije

Söwda aktiwleriniň giň topary bilen Bitrue täze başlanlar üçin söwda etmek üçin amatly ýer ýaly bolup görünýär . Şeýle-de bolsa, geljekdäki söwda tölegleri, ygtybarlylyk we howpsuzlyk bilen baglanyşykly esasy aladalarymyz bar . Iki haker we 27 million dollardan gowrak ogurlyk bilen, Bitrue-ni howpsuz hasaplamarys. Mundan başga-da, müşderi goldawy gaty pes.

Söwda interfeýsi ýönekeý saklanýar we gezmek ýönekeý, ýöne käbir sahypalaryň ajaýyp haýal ýüklenýändigini gördük, bu tejribeden lezzet almagy kynlaşdyrýar.

Sorag-jogap

Bitrue howpsuzmy?

“Bitrue” soňky 4 ýylda iki gezek döwüldi, netijede müşderilerden 27 million dollardan gowrak ogurlandy. Gynansagam, Bitrue-ni ygtybarly we ygtybarly kripto alyş-çalşygy hasaplap bilmeris.

Bitrue KYC talap edýärmi?

, Ok, Bitrue KYC barlagyny talap etmeýär, ýagny Bitrue-de gizlin galmak bilen söwda edip bilersiňiz.

Bitrue tölegleri nähili?

“Bitrue” -däki ýer tölegleri öndürijiler we alýanlar üçin 0.098%. Geljekdäki bazarda 0.038% öndüriji we 0.07% alyjy tölemeli bolarsyňyz. Bu gaty ýokary töleg stawkasy we 30 günlük söwda mukdaryna görä söwda töleginde arzanladyşlar hem ýok.

Bitrue kezzaplygy ýa-da kanuny?

Bitrue-nyň kezzapdygyna gaty şübhelenýäris. Bir exchangea düzgünleşdirilmedik, ygtyýarnamasyz kripto bir exchangeasydyr, ýöne Bitrue söwdagärler üçin kanuny wariant bolmak üçin elinden gelenini edýär.

Thank you for rating.