Bitrue Açyk hasap - Bitrue Turkmenistan - Bitrue Türkmenistan

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
“Cryptocurrency” söwda syýahatyňyzy başlamak ygtybarly we ulanyjy üçin amatly platforma talap edýär we “Bitrue” dünýä derejesinde söwdagärler üçin esasy saýlawdyr. Bu giňişleýin gollanma, hasaby açmak we Bitrue girmek, kripto söwda tejribäňiziň üznüksiz başlamagyny üpjün etmek bilen sizi içgin öwrenýär.

Bitrue-da hasaby nädip açmaly

E-poçta bilen Bitrue hasaby nädip açmaly

1. Açmak hasaby formasyna girmek üçin Bitrue giriň we ýokarky sag burçdaky sahypadan Hasaba giriň .

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

2 . Gerekli maglumatlary giriziň:
 1. E-poçta salgyňyzy hasaba alyş sahypasyndaky bellenen meýdana girizmeli.
 2. Programma bilen baglanyşdyran e-poçta salgyňyzy tassyklamak üçin aşakdaky gutujyga "Iber" düwmesine basyň.
 3. E-poçta salgyňyzy barlamak üçin poçta gutusyna alan koduňyzy giriziň.
 4. Güýçli parol dörediň we iki gezek barlaň.
 5. Bitrue-iň Hyzmat şertleri we gizlinlik ýörelgelerini okanyňyzdan we razy bolanyňyzdan soň "Hasaba gir" -e basyň
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

* Bellik:

 • Parolyňyz (boş ýerleri sans) azyndan bir san girizmeli.
 • Baş harp we kiçi harplar.
 • Uzynlygy 8–20 simwoldan ybarat.
 • Üýtgeşik nyşan @!%? () _ ~ = * + - /:;,. ^
 1. Bir dostuňyz Bitrue-a ýazylmagyňyzy teklip etse, ugrukdyryjy şahsyýetnamany (islege görä) doldurmagyňyzy haýyş edýäris.
 2. “Bitrue” programmasy söwdany hem amatly edýär. Bitrue üçin telefon arkaly hasap açmak üçin bu proseduralary ýerine ýetiriň.
Hasap açanyňyzdan soň bu baş sahypa interfeýsini görüp bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

Bitrue programmasynda hasaby nädip açmaly

1-nji ädim: Baş sahypanyň UI-ni görmek üçin Bitrue programmasyna giriň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
2-nji ädim : "Girmek üçin basyň" saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

3-nji ädim : Aşakdaky "Häzir ýazylyň" -y saýlaň we e-poçta salgyňyzy girizip tassyklama kody alyň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
4-nji ädim: Häzirki wagtda ygtybarly parol döretmeli.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
5-nji ädim : "Gizlinlik syýasaty we hyzmat şertleri" -ni okanyňyzdan we ýazylmak niýetiňizi görkezmek üçin aşakdaky gutujygy belläniňizden soň "BELLIK" düwmesine basyň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
Hasap açanyňyzdan soň bu baş sahypa interfeýsini görüp bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Näme üçin SMS barlamak kodlaryny alyp bilemok?

 1. Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak maksady bilen Bitrue SMS tassyklamagyň çägini yzygiderli giňeldýär. Muňa garamazdan, häzirki wagtda käbir ýurtlar we sebitler goldanylmaýar.
 2. SMS tassyklamasyny açyp bilmeýän bolsaňyz, ýerleşýän ýeriňiziň ýapylandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin global SMS habar beriş sanawymyzy barlaň. Locationerleşýän ýeriňiz sanawda ýok bolsa, Google Autentifikasiýany esasy iki faktorly tassyklamak hökmünde ulanyň.
 3. Google autentifikasiýasyny nädip açmaly (2FA) gollanmasy size peýdaly bolup biler.
 4. SMS tassyklamasyny işjeňleşdireniňizden soňam ýa-da häzirki wagtda global SMS ýaýlym sanawymyzda görkezilen bir ýurtda ýa-da sebitde ýaşaýan bolsaňyz, SMS kodlaryny alyp bilmeýän bolsaňyz, aşakdaky çäreleri görmeli:
 • Jübi enjamyňyzda güýçli ulgam signalynyň bardygyna göz ýetiriň.
 • Telefonyňyzdaky SMS kod belgimiziň işlemegine päsgel berip biljek islendik jaňy blokirlemek, gorag diwary, antiwirus we / ýa-da jaň edýän programmalary öçüriň.
 • Telefonyňyzy açyň.
 • Munuň ýerine ses barlagyny synap görüň.

Näme üçin Bitrue-dan e-poçta alyp bilemok?

Bitrue-den iberilen e-poçtalary almaýan bolsaňyz, e-poçtaňyzyň sazlamalaryny barlamak üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň:
 1. Bitrue hasabyňyzda hasaba alnan e-poçta salgysyna girdiňizmi? Käwagt enjamlaryňyzdaky e-poçtaňyzdan çykyp bilersiňiz we şonuň üçin Bitrue-iň e-poçtalaryny görüp bilmersiňiz. Hasaba giriň we täzeläň.
 2. E-poçtaňyzyň spam bukjasyny barladyňyzmy? E-poçta hyzmat üpjün edijiňiziň Bitrue e-poçtalaryny spam bukjasyna basýandygyna göz ýetirseňiz, Bitrue-iň e-poçta salgylaryny sanawlaşdyrmak arkaly olary "howpsuz" diýip belläp bilersiňiz. Ony gurmak üçin “Whitruist Bitrue Email” -e nädip ýüz tutup bilersiňiz.
 • Ak sanawyň salgylary:
 1. [email protected]
 2. [email protected]
 3. [email protected]
 4. [email protected]
 5. [email protected]
 6. [email protected]
 7. [email protected]
 8. [email protected]
 9. [email protected]
 10. [email protected]
 11. [email protected]
 12. bildiriş[email protected]
 13. [email protected]
 14. [email protected]
 15. [email protected]
 • E-poçta müşderiňiz ýa-da hyzmat üpjün edijiňiz kadaly işleýärmi? Gorag diwaryňyz ýa-da wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz sebäpli hiç hili howpsuzlyk gapma-garşylygynyň ýokdugyny tassyklamak üçin e-poçta serweriniň sazlamalaryny barlap bilersiňiz.
 • E-poçta gutyňyz dolymy? Çäkden geçen bolsaňyz, e-poçta iberip ýa-da alyp bilmersiňiz. Has köp e-poçta üçin boş ýer boşatmak üçin käbir köne e-poçtalary pozup bilersiňiz.
 • Mümkin bolsa, Gmail, Outlook we ş.m. ýaly umumy e-poçta domenlerini ulanyp hasap açyň.

Bitrue hasabyna nädip girmeli

Bitrue hasabyňyza nädip girmeli

1-nji ädim: Bitrue web sahypasyna giriň .


2-nji ädim: "Giriş" -i saýlaň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

3-nji ädim: Parolyňyzy we e-poçta salgyňyzy goýuň, soňra "Giriş" -i saýlaň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

4-nji ädim: “Bitrue” hasabyňyzy söwda üçin ulanmak indi dogry barlamak koduny girizeniňizden soň mümkindir.

Üstünlikli gireniňizde bu baş sahypa interfeýsini görersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

BELLIK: Aşakdaky gutujygy belläp, 15 günden soň hasabyňyzyň tassyklamasyny görmän bu enjama girip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

Bitrue programmasyna nädip girmeli

Telefon belgisi bilen giriň

1-nji ädim : Bitrue programmasyny saýlaň we bu interfeýsi görüp bilersiňiz:

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

2-nji ädim: Telefon belgiňizi we dogry parolyňyzy giriziň.

Bu interfeýsi göreniňizde, Bitrue girmek üstünlikli boldy.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

E-poçta bilen giriň

E-poçta salgyňyzy giriziň we parolyňyzyň dogrudygyna göz ýetiriň, soňra "LOG IN" düwmesine basyň. Bu interfeýsi göreniňizde, Bitrue girmek üstünlikli boldy.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

Bitrue hasabyndan parolymy ýatdan çykardym

Hasabyňyzyň parolyny täzeden düzmek üçin Bitrue programmasyny ýa-da web sahypasyny ulanyp bilersiňiz. Howpsuzlyk aladalary sebäpli parolyňyzy täzeden düzeniňizden soň hasabyňyzdan çykmagyň bir günüň dowamynda petiklenjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Jübi programmasy

E-poçta salgysy bilen


1. "Paroly ýatdan çykardyňyzmy?" giriş ekranynda.

2. "E-poçta arkaly" basyň.

3. Berlen meýdana e-poçta salgyňyzy giriziň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

4 . Dowam etmek üçin "NEXT" düwmesine basyň.

5 . E-poçtaňyzdaky "Tassykla" düwmesine basyp, "poçta gutyňyzy barlamak koduňyzy" barlaň.

6 . Indi başga parol girizip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

7 . "Tassykla" basyň we adatça Bitrue ulanyp bilersiňiz.


Telefon

belgisi bilen "Paroly ýatdan çykardyňyzmy?" giriş ekranynda.

2 . "Telefon arkaly" basyň.

Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

3 . Berlen meýdana telefon belgiňizi giriziň we 'NEXT' basyň.

4 . SMS-e iberilen kody tassyklaň.

5 . Indi täze parol girizip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
6 . "Tassykla" basyň we adatça Bitrue ulanyp bilersiňiz.

Web programmasy

 • Giriş üçin Bitrue web sahypasyna giriň we giriş interfeýsini görersiňiz.

 • "Paroly ýatdan çykardyňyzmy?" giriş ekranynda.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli
 1. Berlen meýdana e-poçta salgyňyzy giriziň.
 2. E-poçtaňyzdaky "Tassykla" düwmesine basyp, "poçta gutyňyzy barlamak koduňyzy" barlaň.
 3. Indi başga parol girizip bilersiňiz.
 4. Soň bolsa "Paroly täzeden dikelt" basyň.
Hasaby nädip açmaly we Bitrue girmeli

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Iki faktorly tanamaklyk näme?

Iki faktorly tanamaklyk (2FA), e-poçta tassyklamasy we hasabyňyzyň paroly üçin goşmaça howpsuzlyk gatlagydyr. 2FA açyk bolsa, Bitrue NFT platformasynda käbir hereketleri ýerine ýetireniňizde 2FA koduny bermeli bolarsyňyz.

TOTP nähili işleýär?

“Bitrue NFT” iki faktorly tanamak üçin Wagt esasly bir gezeklik parol (TOTP) ulanýar, bu diňe 30 sekundyň dowamynda işleýän wagtlaýyn, üýtgeşik bir gezeklik 6 sanly kody döretmegi öz içine alýar. Platformadaky aktiwleriňize ýa-da şahsy maglumatlaryňyza täsir edýän hereketleri ýerine ýetirmek üçin bu kody girizmeli bolarsyňyz.
Kodyň diňe sanlardan ybarat bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Haýsy hereketler 2FA bilen üpjün edilýär?

2FA açyk bolansoň, Bitrue NFT platformasynda ýerine ýetirilen aşakdaky hereketler ulanyjylardan 2FA koduny girizmegini talap eder:

 • NFT sanawyny (2FA islege görä öçürip bolýar)
 • Teklip tekliplerini kabul ediň (2FA islege görä öçürilip bilner)
 • 2FA açyň
 • Töleg talap ediň
 • Giriş
 • Paroly täzeden düzmek
 • NFT-ni yzyna alyň

NFT-leri yzyna almak hökmany 2FA gurnama talap edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. 2FA açandan soň, ulanyjylar hasaplaryndaky ähli NFT-ler üçin 24 sagatlyk gulplama bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.

Thank you for rating.